PONDICHERRY
PLAYERS
Mahindra Prasad
Vanjinathan
Selvasasikumar
Iiniyavan V
Prabhudeva
Sujitsagar V
Satyapriyan
Nithish Kumar U
Thamizhvanan K
Dhanasekhsr M
Muthikrishna E
Viswaram R

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 17:30:00
Not Completed
League
Madhya Pradesh
Vs
Pondicherry
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
57    -     25

League
Maharashtra
Vs
Pondicherry
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 11:00:00
Completed
31    -     27

League
Jharkhand
Vs
Pondicherry
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana