RAJASTHAN
PLAYERS
Piyush Jham
Kapil Gurjar
Nitin Panwar
Rakesh Kumar Kuldiya
Saitan Ghasal
Vipendra Singh
Shasipal Jat
Govind Gurjar
Abdul Selamen Naqui
Gurdas Singh
Sunish
Girdari Lal

 

MATCHES
Thursday, Feb 13 , 2020 Time : 15:30:00
Completed
48    -     15

League
Uttar Pradesh
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:30:00
Completed
57    -     20

League
Rajasthan
Vs
Chattisgarh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
50    -     33

Pre-Quarter Finals
SAI
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana