TELANGANA
PLAYERS
Deshawath Anji
Tejavanth Srinath
Konam Sai Prakash
Dharma Shivakumar
Galla Raju
Megawath Lukky Ram
Banothu Santhosh
Mujja Manoj
Edelli Praveen Kumar
Mudavath Raju Naik
Shaik Moin
Kandera Sahil

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 16:30:00
Completed
21    -     41

League
Telangana
Vs
Uttarakhand
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 18:00:00
Not Completed
League
Telangana
Vs
Punjab
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
31    -     33

League
Telangana
Vs
Vidarbha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana