VIDARBHA
PLAYERS
Amit Singh
Rushikesh Sanjay Bahale
Javed Khan Mahemud Khan Pathan
Ranit Arun Bhosale
YAsh Dinesh Jaiswal
Umesh Jayprakash Bashine
Suraj Shriramji Warkar
Suraj Shivkumar Kithwas
Soyal Khan
Devender
Akash Awadanrayan Yadav
Akash Babarao Chavan

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
31    -     33

League
Telangana
Vs
Vidarbha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:30:00
Completed
48    -     26

League
Punjab
Vs
Vidarbha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 03:00:00
Completed
47    -     34

League
Vidarbha
Vs
Uttarakhand
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
30    -     52

Pre-Quarter Finals
Vidarbha
Vs
Maharashtra
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana