Vidarbha

PLAYERS
Jayasree Ram Bundele
Sakshi Ashok Shende
Kiran Suresh Jarange
Priyanka Ashok Gajbiye
Nikita Ashok Ingole
Priya Ram Muttalwar
Manjula Chensingh Pawar
Radhika Pramod Patane
Prachi Surendra Kasture
Sonali Harichand Salame
Vaishnavi Sunil Boke
Komal Rajuji Shende