Kabaddi Adda

J & K

FIXTURE
League
MATCH 4
Mon,22/03/21, 05:00PM
Vidarbha
VDVidarbha
50
J & K
JKJ & K
40
Suryapet, Surayapet Dist
League
MATCH 16
Tue,23/03/21, 05:00PM
J & K
JKJ & K
41
Sikkim
SKSikkim
38
Suryapet, Surayapet Dist
League
MATCH 37
Tue,23/03/21, 10:00PM
Goa
GAGoa
48
J & K
JKJ & K
23
Suryapet, Surayapet Dist