GOA
PLAYERS
Jaffar Chappabrand
Vishal Babu Rathod
Ibrahim Nisar Shaikh
Rahul Veeresh Nagawat
Chandrasekhar H Gaudar
Jagdeep
Abhilash Mainkar
MAnjunath Basuraj Godekar
Sahish Goude
Rohit Yadav
Rahul Raju Mokal
Laxman Gouda

 

MATCHES
Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
57    -     27

League
Goa
Vs
Pondicherry
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 09:00:00
Completed
56    -     22

League
Himachal Pradesh
Vs
Goa
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 15:00:00
Completed
32    -     39

League
Uttarakhand
Vs
Goa
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
51    -     21

Quarter Final
Indian Railways
Vs
Goa
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
50    -     36

Pre-Quarter Finals
Goa
Vs
Chandhigarh
Venue: Poornima University,Rajasthan