GUJARAT
PLAYERS
Jigar Narayan Chouhan
Vaghela Sachin Khooidas
Vasava Ashishkumar
Navin Rana
KherAnupam Bhagvasehai
Pawar Ganesh Malkubhai
Patel Kripal Vikrambhai
Patel Priteshkumar K
Lasure Jayraj
Patel Jaykumar Pareshbhai
Prasad Arjun Kumar
Vishal Singh

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 19:00:00
Not Completed
League
Gujarat
Vs
Bihar
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
46    -     24

League
Gujarat
Vs
Kerala Team 2
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 15:30:00
Completed
26    -     29

League
Gujarat
Vs
Karnataka
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
55    -     7

Pre-Quarter Finals
Chandigarh
Vs
Gujarat
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana