ODISHA
PLAYERS
Subash Sahoo
Ghashiram Dora
Majoj Kumar Malik
Niranjan Sahoo
Sikendra Pattamajhi
Sujit Joy
Basanta Kumar Naik
Dilip Kumar Parida
Atul Kumar Chhatoi
Ajaya Kumar SAhoo
Priyabrata Samal
Ranjan Kumar Pradhan

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
29    -     3

League
SAI
Vs
Odisha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:00:00
Completed
39    -     36

League
W.B.State Unit
Vs
Odisha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 15:30:00
Completed
42    -     16

League
Delhi
Vs
Odisha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana