Kabaddi Adda
khelostar banner
ODISHA
PLAYERS
Subash Sahoo
Ghashiram Dora
Majoj Kumar Malik
Niranjan Sahoo
Sikendra Pattamajhi
Sujit Joy
Basanta Kumar Naik
Dilip Kumar Parida
Atul Kumar Chhatoi
Ajaya Kumar SAhoo
Priyabrata Samal
Ranjan Kumar Pradhan

 

MATCHES
Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 15:00:00
Completed
67    -     36

League
Haryana
Vs
Odisha
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
32    -     51

League
W.B.State Unit
Vs
Odisha
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
45    -     30

League
Jharkhand
Vs
Odisha
Venue: Suryapet,Telangana