UTTAR PRADESH
PLAYERS
Mohit Balyan
Nitin Panwar
Rohit Omar
Ujjawal Nagar
Prashant Kumar
Vikul Lamba
Lalit
Robin Choudhary
Priyam Tripathi
Arpit Saroha
Ritesh Singh
Kishan Yadav

 

MATCHES
Thursday, Feb 13 , 2020 Time : 15:30:00
Completed
48    -     15

League
Uttar Pradesh
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
45    -     27

League
Uttar Pradesh
Vs
Chattisgarh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
32    -     10

Pre-Quarter Finals
Uttar Pradesh
Vs
Delhi
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 22:00:00
Completed
41    -     22

Quarter Final
Uttar Pradesh
Vs
Punjab
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Sunday, Feb 16 , 2020 Time : 11:30:00
Completed
16    -     40

Semi Final
Goa
Vs
Uttar Pradesh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Sunday, Feb 16 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
32    -     37

Final
Uttar Pradesh
Vs
SAI
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana