Manipur

Manipur

PLAYERS
W Malemnganbi Devi
Moirangthem Roji Devi
Sorokhaibam Puspa Devi
Sapam Yai[haibi Devi
Jyoti
Monika
Moniya
Sorokhaibam Bennon Devi
Pinky Waikhom
Laishram Malemnganbi
Reetu
Manju

 

MATCHES
Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
52    -     19

League
Uttar Pradesh
Vs
Manipur
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
68    -     22

League
Delhi
Vs
Manipur
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 11:00:00
Completed
23    -     46

League
Manipur
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan