Uttar Pradesh

UttarPradesh

PLAYERS
KM Rakhi Sahrawat
Shivani
Neetu Tomar
Anjani Patel
Santara Kumari
Dimple
Shivani
Akanksha Singh
KM Kusum Devi
KM Guddan Dewal
Shraddha Varma
Pranjali Patel

 

MATCHES
Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
41    -     7

League
Uttar Pradesh
Vs
Pondicherry
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
49    -     26

League
Uttar Pradesh
Vs
Assam
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
43    -     26

League
Uttar Pradesh
Vs
Chatthisgarh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Saturday, Jul 13 , 2019 Time : 18:20:00
Completed
33    -     32

Qualifier
Punjab
Vs
Uttar Pradesh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar