Uttar Pradesh

UttarPradesh

PLAYERS
KM Rakhi Sahrawat
Shivani
Neetu Tomar
Anjani Patel
Santara Kumari
Dimple
Shivani
Akanksha Singh
KM Kusum Devi
KM Guddan Dewal
Shraddha Varma
Pranjali Patel

 

MATCHES
Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
52    -     19

League
Uttar Pradesh
Vs
Manipur
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
29    -     20

League
Uttar Pradesh
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
25    -     28

League
Delhi
Vs
Uttar Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
27    -     33

Pre-Quarter Finals
Uttar Pradesh
Vs
Jharkhand
Venue: Poornima University,Rajasthan