Kabaddi Adda
Bihar Kabaddi Association
Players
Naveen
Pravesh
Ajay
Mohit Kumar
Rinku
Anup
Amankesh
Anubhav Singh
Goutham Kumar
Praveen
Amit
Ashok

 

MATCHES
Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 13:30:00
Completed
32    -     9

League
Odisha
Vs
Bihar
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana