Kabaddi Adda

Karnataka

FIXTURE
League
MATCH 1
Mon,2/03/20, 02:00PM
Rajasthan
RJRajasthan
49
Karnataka
KAKarnataka
12
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 17
Tue,3/03/20, 02:00PM
Odisha
ODOdisha
40
Karnataka
KAKarnataka
25
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 31
Tue,4/02/20, 09:00AM
Telangana
TSTelangana
22
Karnataka
KAKarnataka
40
Poornima University, Jaipur