M.P Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Akash Nenival
Ashish Mallavi
Bhavani Rajput
Deepak Chandravanshi
Manoj Kumar
Neeraj Kumar
Nirmal
Sathyam Ghar Dwivedi
Shef Ali
Surender Nagadawala
Vaibhav Purohit
Yashwant Yadav

 

MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
42    -     27

League
Karnataka
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
41    -     45

League
Kerala
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
26    -     45

League
Chattisgarh
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
36    -     53

Pre-Quarter Finals
Madhya Pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Poornima University,Rajasthan