Kabaddi Association of Himachal Pradesh

PLAYERS
Aashish Puharta
Ajitesh Thakur
Baldev Singh
Ram Gopal
Ravi Sharma
Rohit Rana
Sandeep Kumar
Suresh
Surinder Singh
Vineet Sharma
Vishal Bharadwaj
Vishesh Chandel

 

FULL SQUAD
MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
52    -     23

League
Himachal Pradesh
Vs
Manipur
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
44    -     19

League
Himachal Pradesh
Vs
Jammu & Kashmir
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
46    -     20

League
Maharashtra
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
27    -     41

Pre-Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Poornima University,Rajasthan